خبر نامه
خبر نامه
آزمون پیش کارورزی اردیبهشت ۹۵ در سامانه قرار گرفت.
۹۶/۱/۲۱

با توجه به اهمیت سوالات پیش کارورزی اخیر برای داوطلبان ازمون دستیاری، سوالات پره انترنی اردیبهشت ماه ۹۵ به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

- تیم پشتیبانی فنی سامانه آزمون آنلاین دکتر مجری

آزمون پیش کارورزی اردیبهشت ۹۵ در سامانه قرار گرفت.
۹۶/۱/۲۱

با توجه به اهمیت سوالات پیش کارورزی اخیر برای داوطلبان ازمون دستیاری، سوالات پره انترنی اردیبهشت ماه ۹۵ به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

- تیم پشتیبانی فنی سامانه آزمون آنلاین دکتر مجری